Interkulturna vaspitno-obrazovna platforma

Eduresurs

Platforma broji 204 sadržaja grupiranih u 14 područja dostupnih
na makedonskom, albanskom, turskom, srpskom i bosanskom jeziku.

Nastavni sadržaji od 1. do 5. razreda

Nastavni sadržaji od 6. do 9. razreda

Izborni predmeti 3.-9. razred

Publikacije

O interkulturnoj vaspitno-obrazovnoj platformi

Interkulturna vaspitno-obrazovna platforma je građena i razvijena kao riznica lako dostupnih i široko primjenjivih edukativnih sadržaja i resursa u cilju podrške vaspitno-obrazovnog procesa u razrednoj i predmetnoj nastavi.

Izabrani sadržaji su strukturno postavljeni kako bi pratili vaspitno-obrazovne ciljeve predviđene za razvojni period od 6 do 10 godina, odnosno od 11 do 15 godina, kao jedan veoma intenzivan period sa više razvojnih faza u kojem učenici intenzivno razvijaju i usavršavaju brojne vještine, savladavaju mnoštvo kognitivnih i motornih operacija, proširuju raznovrsna predznanja, formiraju sistem vrijednosti i stiču znanja iz raznih oblasti.

Oni nude mnoštvo pristupa, ideja, igara i aktivnosti kojima bi se dodatno mogao obogatiti vaspitno-obrazovni proces, a kao naročita prednost ovih resursa ističe se ugrađena interkulturna dimenzija, suptilno unijeta kroz promociju jezičnih, kulturnih, rodnih, fizičkih, socijalnih i etničkih posebnosti prisutnih kako u lokalnom, tako i u globalnom kontekstu. Time bi nastavni sadržaji istovremeno dobili i interkulturnu karakteristiku, što je jedan od većih izazova savremenog obrazovanja.

Svi sadržaji su dostupni na tri nastavna jezika, odnosno na makedonskom, albanskom i turskom jeziku.

U pripremi ponuđenih sadržaja učestvovala je veća grupa dokazanih razrednih i predmetnih nastavnika sa uspješnom i dobrom praksom, kao i tim za edukaciju NDC Skoplje, odnosno:

SADRŽAJI OD 1. DO 5. RAZREDA:

Radica Acevska, Sonaj Bilal, Olivera Đorđioska, Osman Emin, Ardijana Ziberi, Mirsada Idrizi, Aneta Kaziovska, Biljana Krsteska-Papić, Hana Memedi, Gabriela Merdžanoska, Nagihan Snopče i Miruše Džaferi, Martina Naumovska, Nadica Nane.

SADRŽAJI OD 6. DO 9. RAZREDA:

Sonaj Bilal, Spase Blaževski, Milena Dimitrieska, Osman Emin, Snežana Zlatkovska, Arta Ismaili Abdulai, Biljana Krsteska-Papić, Mimoza Mustafai Jonuzi, Sinolička Sabotkovska, Darko Taleski, Biljana Hristovska Vasilevska, Aneta Čakovska, Biljana Šterjovska i Valentina Šterjovska, Martina Naumovska, Nadica Nane, Izeta Babačić, Biljana Spasovska.

Eduresurs Video Eduresurs Video