Интеркултурна васпитно-образовна платформа

Eduresurs

Платформа броји 204 садржаја групираних у 14 подручја доступних
на македонском, албанском, турском, српском и босанском језику.

Наставни садржаји од 1. до 5. разреда

Наставни садржаји од 6. до 9. разреда

Изборни предмети 3.-9. разред

Публикације

О интеркултурној васпитно-образовној платформи

Интеркултурна васпитно-образовна платформа је грађена и развијена као ризница лако доступних и широко применљивих едукативних садржаја и ресурса у циљу подршке васпитно-образовног процеса у разредној и предметној настави.

Изабрани садржаји су структурно постављени како би пратили васпитно-образовне циљеве предвиђене за развојни период од 6 до 10 година, односно од 11 до 15 година, као један веома интензиван период са више развојних фаза у којем ученици интензивно развијају и усавршавају бројне вештине, савладавају мноштво когнитивних и моторних операција, проширују разноврсна предзнања, формирају систем вредности и стичу знања из разних области.

Они нуде мноштво приступа, идеја, игара и активности којима би додатно могао да се обогати васпитно-образовни процес, а као нарочита предност ових ресурса истиче се уграђена интеркултурна димензија, суптилно унета кроз промоцију језичних, културних, родних, физичких, социјалних и етничких посебности присутних како у локалном, тако и у глобалном контексту. Тиме би наставни садржаји истовремено добили и интеркултурну карактеристику, што је један од већих изазова савременог образовања.

Сви садржаји су доступни на три наставна језика, односно на македонском, албанском и турском језику.

У припреми понуђених садржаја учествовала је већа група доказаних разредних и предметних наставника са успешном и добром праксом, као и тим за едукацију НДЦ Скопље, односно:

САДРЖАЈИ ОД 1. ДО 5. РАЗРЕДА:

Радица Ацевска, Сонај Билал, Оливера Ђорђиоска, Осман Емин, Ардијана Зибери, Мирсада Идризи, Анета Казиовска, Биљана Крстеска-Папић, Хана Мемеди, Габриела Мерџаноска, Нагихан Снопче и Мируше Џафери, Мартина Наумовска, Надица Нане.

САДРЖАЈИ ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА:

Сонај Билал, Спасе Блажевски, Милена Димитриеска, Осман Емин, Снежана Златковска, Арта Исмаили Абдулаи, Биљана Крстеска-Папић, Мимоза Мустафаи Јонузи, Синоличка Саботковска, Дарко Талески, Биљана Христовска Василевска, Анета Чаковска, Билјана Штерјовска и Валентина Штерјовска, Мартина Наумовска, Надица Нане, Изета Бабачић, Биљана Спасовска.

Eduresurs Video Eduresurs Video