Platforma edukativo-arsimore interkulturore

Eduresurs

NMAI - Doracak për prindër

Numri i faqeve: 22

Formati: pdf

Madhësia: 5.06 MB

Shkarko Shkarko Shkarko

Hyrje në publikimin

Qëllimi i këtij Doracaku është të Ju njohë në detaje më specifikat e shkollave/paraleleve të cilat e aplikojnë Nansen modelin për arsimim të integruar, gjegjësisht me të gjitha përparësitë dhe vlerat e tyre.

Prindërit janë përkrahësit dhe promotorët tanë më të rëndësishëm ndërsa në programet për realizimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore vend të rëndësishëm i është lënë bashkëpunimit të vazhdueshëm me prindërit dhe familjet e nxënësve të inkuadruar në realizimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore.

Duke e sendërtuar dhe zgjëruar këtë model të arsimit, në të njejten kohë investojmë në ardhmërinë e sistemit tonë arsimor por para së gjithash në ardhmërinë e fëmijëve.